ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

فرآیندهای رشد چسبیده در تصفیه فاضلاب

فرآیندهای رشد چسبیده فرایندهایی هستند که در آنها از یک محیط واسطه جامد استفاده می شود، به صورتی که بـر روی ایـن محیط میکروارگانیزم ها بصورت چسبیده و متصل به بستر (محیط) رشد می یابند و با عبور جریـان حـاوی مواد آلاینده ، این مواد جذب و تجزیه می شوند. با عبور فاضلاب از کنار محیط واسط لایه های بیولوژیکی تشکیل شده ، مواد آلی توسط میکروارگانیزم هـا جذب و تثبیت می گردد. انواع مختلفی از فرایند رشـد چسـبیده وجـود دارد (ماننـد صـافیهای چکنـده و RBC، IFAS، MBBR ) که هر کدام بسته به نوع بستر مصرفی و نوع جریان از هم متمایز می گردند در این فرآیند فاضلاب ورودی وارد راکتور بیولوژیک می شود و میکرو ارگانیزم ها بر روی بستر رشد بصورت متصل رشد می کنند و مواد آلی محلول را حذف می کنند.

فرآیندهای رشد چسبیده در تصفیه فاضلاب

انواع میکروارگانیزم هایی کـه رشـد مـی کننـد بستگی به خصوصیات فاضلاب و شرایط محیطی غالب در راکتور دارند. جهت جریان ممکن اسـت رو بـه بالا و رو به پائین و یا بصورت افقی باشد و نوع بستر رشد مصرفی ممکن است شامل انواع بسیار زیادی باشد. نکته مهم درباره بستر رشد سطح ویژه آن می باشد. سطح ویژه بسترهای رشد بسته به نوع آن از 150 تا 700 متر مربع در متر مکعب می باشد. معمولا هرچه سطح ویژه بالاتر باشد احتمال ایجاد گرفتگی در بستر بیشتر می شود. فرایند های تصفیه بیولوژیکی با رشد چسبیده بر حسب نوع جریان و نحوه قرار گیری بسـتر بـه انـواع مختلفی تقسیم میشوند. جریان ورودی به راکتور ممکن است رو به بالا، رو به پـائین و یـا بصـورت افقـی باشد و بستر ممکن است بصورت ثابت و یا معلق باشد.

تصفيه بيولوژيکي با رشد چسبيده
امتیاز کاربران
[میانگین امتیاز: 5]
دانشنامه , ,

کامنت یا سئوال خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
SWITCH THE LANGUAGE
WhatsApp WhatsApp us