راهبری و نگهداری تاسیسات تصفیه خانه آب و فاضلاب

بازدید: 157 بازدید
راهبری و نگهداری تاسیسات تصفیه خانه آب و فاضلاب

هدف از نگهداري و تعميرات در تاسيسات تصفيه خانه آب و فاضلاب برپاداري مداوم و مرتب نگهداشتن مستمر تصفيه خانه اعم از ساختمان ماشين آلات و تجهيزات الكترو مكانيكي است و مجموعه عملياتي كه در اين زمينه بكار گرفته ميشود بدون اينكه محدود به اين عمليات باشد شامل برنامه ريزي براي بازرسي و آزمايش تجهيزات و ماشين آلات براي انجام دادن خدمات فني توصيه شده كارخانجات سازنده بطوريكه در اثر اين اقدامات كليه واحدهاي تصفيه خانه به طور صحيح و مداوم و بدون بروز اتفاقات قابل پيش بيني به كار خود ادامه دهند.

اصول و مباني نگهداري و تعميرات تصفیه خانه

1. بازديدها منظم برنامه ريزي شده بر اساس دستور العمل نگهداري و تعميرات تجهيزات و ماشين آلات بصورت روزانه انجام شود.

بازديدهاي منظم ساختمانها و تاسيسات تصفيه خانه و تهيه گزارش مربوط و ارائه پيشنهادهاي ترميم و نگهداري و تعميرات نیز باید بطور مستمر انجام شود.

2. عمليات اجرايي

اجراي عمليات توصيه شده در دستور العملهاي ويژه نگهداري و تعمير تجهيزات و ماشين آلات شامل:

اجراي عمليات روغنكاري، تعويض قطعات فرسوده و تميز و مرتب نگهداشتن تمامي محوطه تصفيه خانه يا كليه اجزاء متشكله آن می باشد.

نگهداری و تعميرات تصفيه خانه فاضلاب
نگهداری و تعميرات تصفيه خانه فاضلاب

برنامه كار نگهداري و تعميرات تصفيه خانه فاضلاب

مبناي اصلي تنظيم برنامه نگهداري و تعمير تجهيزات و ماشين آلات دستورالعملی است كه بوسيله سازندگان تجهیزات و تاسیسات ارائه شده است. مسئول تصفيه خانه با اطلاع از آنها برنامه نگهداري و تعميرات را تنظيم مي نمايد. در مورد دستگاهها و تجهيزاتي كه تناوب بازديد و بازرسي آنها در دستور العمل نگهداري و تعميرات سازندگان مطرح نشده است جز در مواردي كه از طرف بهره برداران تصفيه خانه در خواست بازديد و بازرسي دستگاهها مطرح شود مي توان به شرح زير برنامه ريزي كرد:

  • تعميرات و نقاشي ساختمان: ساليانه يكبار بازرسي ميشود و در صورت لزوم نقاشي خواهد شد.
  • فونداسيون و محل نصب تلمبه ها و ماشين آلات: در سال اول بهره برداري هر 2تا 6 ماه يك مرتبه و در سالهاي بعد ساليانه يكبار.
  • دستگاههاي حرارتي: هر ماه يكبار
  • تابلوهاي جريان برق فشار عادي و جريان ضعيف : ساليانه يكبار بوسيله كاركنان آموزش ديده.
  • تابلوهاي جريان برق فشار قوي: از طريق مسئولان ورزيده و يا از طرف شركت برق منطقه اي تقاضاي بازديد ميشود.

اقداماتي كه در واحد تعميرات و نگهداري تصفيه خانه به مورد اجرا گذارده ميشود به شرح زير تقسيم بندي خواهد شد:

  • بخش عمليات مكانيكي
  • بخش عمليات الكتريكي
  • بخش ساختمان
  • بخش انبار و لوازم و كارگاه تعميرات
  • در هر يك از بخشهاي مزبور پرسنل با آموزش كافي به كار گرفته ميشوند و آموزش پرسنل شاغل اعم از اينكه قبلا دوره آموزشي را طي كرده و يا تازه كار باشند.

بخش مكانيكي:

بازرسي فني تاسيسات و تجهيزات بخش مكانيك شامل موارد زیر است:

پمپمها و دوزینگ پمپهای تزريق مواد شيميايي
سيستمهاي خودكار و وسايل كنترل و تنظيم
میکسرها و سيستمهاي انتقال قدرت
شيرها، دريچه ها و عملكرد آنها
روغنكاري و گريس كاري ماشين آلات و تاسيسات و تجهيزات طبق برنامه
در سرويس قراردادن تجهيزات و خارج كردن آنها از سرويس در مورد تجهيزاتي كه داراي رزرو هستند طبق برنامه تنظيم شده و با اطلاعات واحد بهره برداري
تنظيم برنامه براي بازديد كلي در لوله كشي، تجهيزات مربوط به مواد شيميايي
بازديد مرتب دستگاههاي كلرزني

بخش الكتريك و الكترونيك

بازديد و بازرسي تابلوهاي برق
بررسي و كنترل جريان برق و كليدهاي تلمبه ها و الكتروموتورها
كنترل و بررسي در مورد داير بودن ارتباطات و حسن انجام كار
كنترل وسايل حفاظتي سيستمهاي الكتريكي و وسايل اندازه گيري مصرف نيرو

بخش ساختمان

ساختمانها يك تصفيه خانه بر حسب نقشي كه در اين مجموعه ها دارند به چند نوع دسته بندي و هر دسته نيز با روال خاص خود نگهداري و تعمير ميشوند.

ساختمانهاي عمومي و محوطه تصفيه خانه
ابنيه محوطه اعم از :گذرگاههاي موجود در منطقه بايد همواره بصورت باز و بلامانع براي عبور و مرور آماده نگهداري شود.

ابنيه هيدرو ليكي

اين گونه ابنيه كه مستقيما با آب تماس دارند و به اشكال مختلف مانند مخازن و يا ابنيه اي را تشكيل ميدهند كه بطور غير مستقيم در تماس با آب هستند بايد همواره تحت كنترل دقيق فيزيكي قرار گيرند و هر نوع نقيصه بلافاصله با مصالح مناسب ترميم گردد.

تعمير وسايل و لوازم حياتي

در صورت لزوم تعميرات و رفع نقص در لوازم حساس صرفا از كارشناسان مجاز براي تعميرات استفاده خواهد شد.

در صورتي كه تعمير سيستمهاي حياتي تصفيه خانه ضرورت توقف واحدي از تاسيسات را ايجاب نمايد و سبب تعطيل كار تصفيه خانه شود قبل از اقدام موضوع به اطلاع مسئولان ذي ربط خواهد رسيد و پس از كسب موافقت نسبت به اجراي تعميرات در زمان مشخص اقدام ميشود در خاتمه تعميرات نيز راه اندازي سيستم با حضور رئيس تصفيه خانه و تنظيم صورتجلسه تعمير بعمل ميايد.

لزوم نگهداري و تعميرات تصفيه خانه آب و فاضلاب
لزوم نگهداري و تعميرات تصفيه خانه آب و فاضلاب

گزارش كار:

اقدامات تعميرات و نگهداري تصفيه خانه بايد در دفتر خاصي كه براي اين منظور ترتيب داده شده با ذكر جزئيات و علل اقدام و افرادي كه در انجام دادن كار شركت داشته اند ثبت شود و اين دفتر فقط يك دفتر ساده است كه با تاريخ روز مطالب آن شروع ميشود.

در هر مورد كه بازديد و بازرسي مستلزم توقف دستگاه باشد اقدام با اطلاع مسئولان بهره برداري رسيده و با نصب تابلو علائم (خارج از سرويس، روشن نكنيد یا تحت تعمير) روي كليد راه اندازي يا بدنه خود دستگاه صورت خواهد گرفت و يادداشتي كه در اين مورد به عوامل بهره برداري داده ميشود در دفتر تعميرات بايد اشاره شود.

گزارش كار به صورت برگ گزارش شامل نكات زير تهيه و پس از ثبت در دفتر تعميرات بايگاني ميشود:

شرح كاري كه بايد انجام شود با ذكر نام درخواست كننده و يا بر اساس برنامه زمانبندي شده
دستور كار و تاريخ صدور دستور
محل كار
مدت زمان انجام كار
اقدام كننده و دستياران
لوازم يدكي يا لوازم و موادي كه به مصرف رسيده و لوازم اسقاط برگشتي به انبار
تاريخ خاتمه كار ارجاع شده يا بازديد انجام شده
اطلاع به قسمت بهره برداري در مورد آماده بكار بودن و خاتمه تعميرات و برداشتن علائم مربوط به اخطار توقف دستگاه

تنظيم گزارش ماهيانه تعميرات و نگهداري :

مجموعه عملياتي كه در زمينه نگهداري و تعميرات در تصفيه خانه صورت گرفته است در آخر هر ماه به صورت گزارش مشروح ارائه ميشود . گزارش مزبور حاكي از جزئيات اقدامات لوازم يدكی و مواد مصرف شده در عمليات خواهد بود و رئيس نگهداری و تعميرات ضمن اقدام به تدوين گزارشهاي مزبور سعي خواهد كرد كه:

از درخواست تامين اقلام زياده بر مصرف خود داري كند و لوازم و متعلقات و مواد مورد نياز براي نگهداري و تعميرات را با هماهنگي با انبار لوازم طوري پيش بينی و در خواست نمايد كه در موقع نياز لوازم مزبور در دسترس باشد و نهايت نياز تاسيسات تصفيه خانه را در زمينه نگهداری به افراد متخصص در نظر گرفته و ترتيبی اتخاذ نمايد كه به طور مرتب كاركنان بتوانند از آموزشهای لازم بهره مند گردند.

راهبری و نگهداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب

شرکت مهندسی فراب زیست فراز در طول سالهای اخیر در زمینه تامین، طراحی و ساخت انواع تجهیزات سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب فعالیت نموده است. همچنین این شرکت متخصص طراحی انواع پکیج تصفیه فاضلاب در ظرفیتها و مصارف گوناگون برای صنایع مختلف می باشد.

راهبری تصفیه خانه فاضلاب
راهبری تصفیه خانه فاضلاب

به این مطلب امتیاز دهید

برای امتیاز دهی روی ستاره کلیک کنید

میانگین امتیاز 3 / 5. 2

اولین نفر باشید که امتیاز میدهید

دسته بندی دانشنامه
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت
//