فراب زیست فراز

نمونه پروژه ها

 

پروژه های زیر بخشی از پروژه های این شرکت در نواحی مختلف میباشد. لطفا برای دریافت اطلاعات کامل و لیست تمام پروژه های انجام شده با دفتر شرکت تماس حاصل نمایید.


طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب با روش اسمز معکوس (Reverse Osmosis)
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان با ظرفیت 12 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با ظرفیت 30 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی با ظرفیت 85 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب با ظرفیت 50 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی با ظرفیت 6 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با ظرفیت 50 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با ظرفیت 60 متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 25 متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 10 متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 80 متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 15 متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 30 متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت 45 متر مکعب در روز
ارتقاء ظرفیت و افزایش راندمان تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 500 متر مکعب در روز
تغییر زبان