ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

نمونه پروژه ها

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با ظرفیت ۵۰ متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با ظرفیت ۶۰ متر مکعب
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۲۵ متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۱۰ متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۸۰ متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۱۵ متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۳۰ متر مکعب در روز
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۴۵ متر مکعب در روز
ارتقاء ظرفیت و افزایش راندمان تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب در روز
تماس بگیرید