ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

دانشنامه

غلظت توده بیولوژیکی(MLSS) در مخزن هوادهی

مقدار غلظت توده بیولوژیکی (MLSS) در مخزن هوادهی یکی از مهمترین پارامترهای کنترل و راهبری تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال می باشد. غلظت توده میکرواورگانیسم ها همیشه باید در حد مطلوب نگاه داشته شود. برای حفظ غلظت مطلوب توده بیولوژیکی در مخزن هوادهی، میزان لجن برگشتی از حوض ته نشینی ثانویه به مخزن هوادهی [...]
دانشنامه 0 Comment

طراحی و اجرای سیستم های نانو فیلتراسیون

به طور معمول جداسازی نمک های تک ظرفیتی، دو ظرفیتی و حل شده غیر یونی با وزن ملکولی کمتر از 2000 گرم بر مول، عامل اصلی در انتخاب غشاهای جدید با خواص و ویژگی های ما بین غشاهای اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون می باشد. محدوده ویژه گی ها و مشخصات فرآیند جداسازی غشاهایی که از [...]
دانشنامه 0 Comment

فرآیند نیتریفیکاسیون در تصفیه فاضلاب

فرآیند نیتریفیکاسیون شامل اکسیداسیون میکروبی چند مرحله ای آمونیاک و یا آمونیوم به هیدورکسیل آمین، نیترات و نیتریت است. این فرآیند در دو مرحله توسط باکتری های ویژه با استفاده از آنزیم های معرفی شده در واکنشهای زیر به وقوع می پیوندد: باکتری های عامل نیتریفیکاسیون مانند باکتری های معمول دیگر موجود در فاضلاب نیستند. [...]
دانشنامه 0 Comment

اثرات فیزیکی تخیله فاضلاب خام به محیط زیست

این اثرات شامل تاثیر بر شفافیت آب و دخالت در میزان اکسیژن محلول در آن می باشد. شفافیت آب توسط عامل کدورت که ممکن است از طریق ذرات معلق آلی و یا غیر آلی در آب مثل جامدات معلق ثابت (FSS) و جامدات معلق فرار (VSS) ایجاد شده باشند، تحت تاثیر قرار می گیرد. اکسیژن [...]
دانشنامه 0 Comment

انواع ناخالصی های موجود در آب

تخلیه ترکیبات حاوی نیتروژن و فسفر به آب های پذیرنده ممکن است منجر به رشد بیش از حد گیاهان آبزی به خصوص جلبک ها گردد. رشد بیش از حد جلبک ها می تواند باعث افزایش کدورت، کاهش اکسیژن محلول (DO) و ایجاد مسمومیت شود. رشد جلبک در منابع آبی محدود است زیرا آب خود به [...]
دانشنامه 0 Comment

انواع ناخالصی های موجود در آب

ناخالصی های موجود در آب به سه دسته تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشد: 1- مواد غیر محلول و معلق: ذرات ریز و درشت مواد غیر محلول در آب دارای اهمیت بسیاری است این مواد معلق سبب بروز کدورت آب می شوند. برخی از این ذرات که درشت ترند، دارای قابلیت ته [...]
دانشنامه 0 Comment

فرآیند IDEA در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

در سیستمهای تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی از فرآیندهای مختلفی استفاده میشود. یکی از مشهورترین این فرآیندها، لجن فعال است که اصلاحات گوناگونی داشته و در بیشتر نقاط دنیا به کار گرفته میشود. یکی از اصلاحات نوین لجن فعال فرآیند IDEA (Intermittent Decanted Extended Aeration ) می باشد. این فرآیند در واقع نوع پیشرفتهای از [...]
دانشنامه 0 Comment

کنترل کف در مخزن هوادهی تصفیه فاضلاب

تولید و تجمع کف وکفاب در فرآیند لجن فعال بر اثر تغییر دست کم یکی از شرایط بهره برداری ایجاد می شود. در یک فرآیند لجن فعال ممکن است یکی ازشرایط بهره برداری یا ترکیبی از شرایط بهر برداری عمل مولد کف باشند. حضور کف و کفاب در فرآیند لجن فعال موجب افت راندمان تصفیه، [...]
دانشنامه 0 Comment

برآورد میزان نوسان های فاضلاب تولیدی در شبکه جمع آوری فاضلاب

بسته به نوسان های مصرف آب مقدار تولید فاضلاب نیز دارای نوسان هایی است. مقدار نوسان های تولید فاضلاب در شبانه روز با افزایش جمعیت کاسته می شود. یعنی هر چه جمعیت تحت پوشش بیشتر باشد مقدار نوسان تولید فاضلاب کمتر است. برای تعیین مقدار فاضلاب در بخش های گوناگون یک شبکه جمع آوری فاضلاب [...]
دانشنامه 0 Comment

نوترینت های مکمل در تصفیه فاضلاب صنعتی

در تصفیه فاضلاب بهداشتی، حذف نوترینت ها فرآیندی است که کم کم به یک نیاز متداول تبدیل می گردد اما در تصفیه فاضلاب برخی صنایع نتها نیازی به حذف نوتریت های نمی باشد بلکه برای حفظ فرآیند بیولوژیکی نیاز است که به فاضلاب ورودی نوترینت به عنوان مکمل اضافه شود. یعنی میزان بار آلی فاضلاب [...]
دانشنامه 0 Comment
Call Now Button
SWITCH THE LANGUAGE
WhatsApp WhatsApp us