ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

دانشنامه

طراحی و اجرای سیستم های نانو فیلتراسیون

به طور معمول جداسازی نمک های تک ظرفیتی، دو ظرفیتی و حل شده غیر یونی با وزن ملکولی کمتر از 2000 گرم بر مول، عامل اصلی در انتخاب غشاهای جدید با خواص و ویژگی های ما بین غشاهای اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون می باشد. محدوده ویژه گی ها و مشخصات فرآیند جداسازی غشاهایی که از [...]
دانشنامه ۰ دیدگاه

فرآیند نیتریفیکاسیون در تصفیه فاضلاب

فرآیند نیتریفیکاسیون شامل اکسیداسیون میکروبی چند مرحله ای آمونیاک و یا آمونیوم به هیدورکسیل آمین، نیترات و نیتریت است. این فرآیند در دو مرحله توسط باکتری های ویژه با استفاده از آنزیم های معرفی شده در واکنشهای زیر به وقوع می پیوندد: باکتری های عامل نیتریفیکاسیون مانند باکتری های معمول دیگر موجود در فاضلاب نیستند. [...]
دانشنامه ۰ دیدگاه

اثرات فیزیکی تخیله فاضلاب خام به محیط زیست

این اثرات شامل تاثیر بر شفافیت آب و دخالت در میزان اکسیژن محلول در آن می باشد. شفافیت آب توسط عامل کدورت که ممکن است از طریق ذرات معلق آلی و یا غیر آلی در آب مثل جامدات معلق ثابت (FSS) و جامدات معلق فرار (VSS) ایجاد شده باشند، تحت تاثیر قرار می گیرد. اکسیژن [...]
دانشنامه ۰ دیدگاه

انواع ناخالصی های موجود در آب

تخلیه ترکیبات حاوی نیتروژن و فسفر به آب های پذیرنده ممکن است منجر به رشد بیش از حد گیاهان آبزی به خصوص جلبک ها گردد. رشد بیش از حد جلبک ها می تواند باعث افزایش کدورت، کاهش اکسیژن محلول (DO) و ایجاد مسمومیت شود. رشد جلبک در منابع آبی محدود است زیرا آب خود به [...]
دانشنامه ۰ دیدگاه

انواع ناخالصی های موجود در آب

ناخالصی های موجود در آب به سه دسته تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشد: 1- مواد غیر محلول و معلق: ذرات ریز و درشت مواد غیر محلول در آب دارای اهمیت بسیاری است این مواد معلق سبب بروز کدورت آب می شوند. برخی از این ذرات که درشت ترند، دارای قابلیت ته [...]
دانشنامه ۰ دیدگاه

فرآیند IDEA در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی

در سیستمهای تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی از فرآیندهای مختلفی استفاده میشود. یکی از مشهورترین این فرآیندها، لجن فعال است که اصلاحات گوناگونی داشته و در بیشتر نقاط دنیا به کار گرفته میشود. یکی از اصلاحات نوین لجن فعال فرآیند IDEA (Intermittent Decanted Extended Aeration ) می باشد. این فرآیند در واقع نوع پیشرفتهای از [...]
دانشنامه ۰ دیدگاه

کنترل کف در مخزن هوادهی تصفیه فاضلاب

تولید و تجمع کف وکفاب در فرآیند لجن فعال بر اثر تغییر دست کم یکی از شرایط بهره برداری ایجاد می شود. در یک فرآیند لجن فعال ممکن است یکی ازشرایط بهره برداری یا ترکیبی از شرایط بهر برداری عمل مولد کف باشند. حضور کف و کفاب در فرآیند لجن فعال موجب افت راندمان تصفیه، [...]
دانشنامه ۰ دیدگاه

برآورد میزان نوسان های فاضلاب تولیدی در شبکه جمع آوری فاضلاب

بسته به نوسان های مصرف آب مقدار تولید فاضلاب نیز دارای نوسان هایی است. مقدار نوسان های تولید فاضلاب در شبانه روز با افزایش جمعیت کاسته می شود. یعنی هر چه جمعیت تحت پوشش بیشتر باشد مقدار نوسان تولید فاضلاب کمتر است. برای تعیین مقدار فاضلاب در بخش های گوناگون یک شبکه جمع آوری فاضلاب [...]
دانشنامه ۰ دیدگاه

نوترینت های مکمل در تصفیه فاضلاب صنعتی

در تصفیه فاضلاب بهداشتی، حذف نوترینت ها فرآیندی است که کم کم به یک نیاز متداول تبدیل می گردد اما در تصفیه فاضلاب برخی صنایع نتها نیازی به حذف نوتریت های نمی باشد بلکه برای حفظ فرآیند بیولوژیکی نیاز است که به فاضلاب ورودی نوترینت به عنوان مکمل اضافه شود. یعنی میزان بار آلی فاضلاب [...]
دانشنامه ۰ دیدگاه

حذف فلز کروم از فاضلاب صنعتی

احیاء کروم شش ظرفیتی از مجموع ظرفیت های شش و سه و در نتیجه ترکیب هیدروکسیدی یون کروم سه ظرفیتی روش رایج کنترل کروم شش ظرفیتی می باشد. تکنیک تصفیه احیاء استاندارد، کاهش PH زائدات به حدود 3-2 با استفاده از اسیدلولفوریک می باشد و سپس تبدیل کروم شش ظرفیتی به سه ظرفیتی با عوامل [...]
دانشنامه ۰ دیدگاه
تماس بگیرید
SWITCH THE LANGUAGE