ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

صفحه لاملا

صفحه لاملا

امتیاز کاربران
[میانگین امتیاز: 4.3]
صفحه لاملا (زلالساز)

به منظور افزایش بار سطحی و به طبع آن افزایش ظرفیت و راندمان مخازن ته نشینی از صفحات لاملا (زلال ساز) استفاده می شود. صفحات لاملا صفحاتی هستند که با تغییر جهت جریان مایع باعث کاهش سرعت جریان و افزایش سرعت ته نشینی ذرات معلق می شود که این امر موجب افزایش ظرفیت و راندمان مخازن ته نشینی می شود.

Call Now Button
SWITCH THE LANGUAGE
WhatsApp WhatsApp us