فراب زیست فراز

تصفیه آب اسمز معکوس

تصفیه آب اسمز معکوس

دستگاه دیونایزر

دستگاه تولید آب بدون یون که به آن دستگاه دیونایزر نیز گفته می شود، دستگاهی است که آب خالص یا آب بدون یون تولید می کند و از یک ستون کاتیونی به همراه رزین کاتیونی و یک ستون آنیونی به همراه رزین آنیونی تشکیل شده است. ستون کاتیونی تمام کاتیون ها شامل کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم و ستون آنیون تمام آنیون ها شامل کربنات، سولفات، کلراید، نیترات و سیلیکات را حذف می کند. ستون کاتیونی بعد از اشباع، با اسید و ستون آنیونی با سود احیا می شود.

دستگاه تولید آب مقطر

دستگاه تولید آب مقطر صنعتی دستگاهی است که با استفاده از آن آب خالص و بدون املاح تولید می شود. این دستگاه دارای فرآیند اسمز معکوس دو مرحله ای می باشد و با استفاده از آنها عملیات خالص سازی را انجام می دهد. آب به دست آمده از این دستگاه به شدت خالص و سالم و بدون هیچ املاح و آلودگی است، به حدی که به آب تولید شده با این دستگاه، آب فوق خالص نیز گفته می شود.

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس (RO)

فرآیند اسمز معکوس (Reverse Osmosis) یا شیرین کردن آب روشی جهت جداسازي ناخالصی ها از آب ميباشد. در این روش عامل جداسازی اعمال فشار مکانيکي است. در حال حاضر فرآیند اسمز معکوس نقش بسیار مهمی در تصفيه آب دارد. در دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس ، آب خام توسط پمپ به درون محفظه ای که داراي غشاء نيمه تراوا می باشد پمپاژ می شود. به این دلیل که تقريبأ تنها آب خالص می تواند از غشاء عبور کند، آب تقريبأ خالص در يک طرف غشاء و آب تغليظ شده از ناخالصی ها در طرف ديگر غشا جمع آوری ميگردد.

تغییر زبان