ساخت پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه آب اسمز معکوس

تصفیه آب اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس(RO)

فرآیند اسمز معکوس (Reverse Osmosis) یا شیرین کردن آب روشی جهت جداسازي ناخالصي ها از آب ميباشد. در این روش عامل جداسازي اعمال فشار مکانيکي است. در حال حاضر فرآیند اسمز معکوس نقش بسیار مهمی در تصفيه آب دارد. در تصفیه آب به روش اسمز معکوس ، آب خام توسط پمپ به درون محفظه ای که داراي غشاء نيمه تراوا مي باشد پمپاژ می شود. به این دلیل که تقريبأ تنها آب خالص مي تواند از غشاء عبور کند، آب تقريبأ خالص در يک طرف غشاء و آب تغليظ شده از ناخالصي ها در طرف ديگر غشا جمع آوری ميگردد.

تماس بگیرید
SWITCH THE LANGUAGE